Homepage   Dicţionar

Dicţionar

Dicţionar

Tot | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Există 51 nume în acest director care încep cu litera C.
Câmp vizual
aria totală percepută de ochi atunci când acesta este vizat asupra unui punct.
Cariera
reflectă traseul de dezvoltare al unei persoane prin învăţare şi muncă. În această accepţie, cariera poate deveni accesibilă tuturor persoanelor, impunându-se ca o componentă importantă în dezvoltarea personalităţii lor.
Categorizare
se referă la instituirea de clase care includ grupuri de obiecte/stimuli. Este procesul prin care grupăm elementele similare (obiecte, persoane, situaţii) în clase pentru a asigura economie cognitivă în prelucrarea informaţională. La copii categorizarea este dependentă de tipul de instrucţiune pe care-l primesc. Pe baza acestor clasificări accedem la informaţiile relevante, disponibile din sistemul cognitiv despre categoria respectivă şi putem face predicţii.
Cogniţie
facultatea de a cunoaşte, gând.
Cogniţie socială
structurile şi procesele cognitive care construiesc înţelegerea situaţiilor sociale şi care mediază relaţiile noastre faţă de ele.
Colaborare
implicarea grupului în deciziile de dezvoltare personală, în cadrul unei relaţii de respect şi parteneriat, de la egal la egal. Rolul interacţiunilor de grup este de a facilita identificarea celor mai relevante informaţii pentru ca individul să poată lua decizii responsabile şi nu oferirea de soluţii, în cadrul unor relaţii de tip expert-novice.
Comparaţia reflexivă
capacitatea unei persoane de a realiza comparaţii, în mod ordonat şi controlat, între două sau mai multe posibilităţi de răspuns foarte apropiate (similare) la o problemă dată, pentru a putea alege răspunsul cel mai potrivit. Mulţi copii realizează o alegere bazată pe o comparaţie superficială între alternativele de răspuns (alegere impulsivă), ceea ce duce, de foarte multe ori, la răspunsuri incorecte. Nu timpul este însă deciziv pentru a face o alegere bună, ci tipul de comparaţie practicat.
Competenţă
capacitatea, priceperea unei persoane de a face ceva, de a se pronunţa asupra unei probleme.
Competenţă emoţională
abilitatea de a conştientiza, înţelege emoţiile proprii şi ale celorlalţi şi de a acţiona ţinând cont de acestea, astfel încât o persoană să poată negocia schimburi interpersonale şi să-şi regleze experienţa emoţională. Competenţa emoţională are trei componente: înţelegerea emoţiilor, expresivitatea emoţională şi reglarea emoţiilor.
Competenţe procedurale
se referă la acele blocuri de cunoştinţe despre cum să faci o activitate (strategii, proceduri, tehnici).
Competenţe sociale
abilităţi care permit modularea comportamentelor unui individ pentru a realiza interacţiuni sociale funcţionale cu ceilalţi. Se manifestă prin comportamente învăţate şi acceptate social care permit unei persoane să interacţioneze eficient cu altele. Abilităţile sociale la preşcolari au ca şi consecinţe relaţii interpersonale adecvate acasă, la grădiniţă şi în alte medii care presupun astfel de interacţiuni.
Complianţă
acord, supunere, ascultare, conformare. Tendinţa unui individ de a-şi modifica comportamentul atunci când i se solicită explicit acest lucru de către un individ/grup/instituţie.
Complianţă la reguli
abilitatea unei persoane de a înţelege şi respecta regulile impuse. Mediul social presupune (începând cu vârsta preşcolară) respectarea unor reguli care permit convieţuirea cu ceilaţi indivizi. Nerespectarea lor poate duce la excluderea dintr-un grup. Din această perspectivă, complianţa la reguli reprezintă o dimensiune importantă pentru convieţuirea într-un context social.
Comportament
orice activitate pe care o realizează un organism, internă sau externă, care este observabilă şi măsurabilă.
Comportament agresiv
comportament realizat cu intenţia de a face rău cuiva sau de a distruge bunuri.
Comportament dezadaptativ
comportamentul persoanei este contrar normelor sociale. Cauzează un stres semnificativ celor care interacţionează cu acea persoană.
Comportament dezadaptativ în context educaţional
se refereră la acele caracteristici ale copilului care îl impiedică să participe la activităţile curriculare; are un efect negativ asupra procesului instructiv-educativ şi asupra performanţelor de învăţare ale copilului şi ale clasei; nu este adecvat vârstei şi nivelului de dezvoltare ale acestuia; duce la izolarea lui de către colegi; constituie o potenţială ameninţare (pericol), reduce oportunităţile de dezvoltare personală ale copilului.
Comportament disruptiv
concept care înglobează un pattern de comportamente care “încalcă regulile”; se referă la comportamente în care drepturile fundamentale ale altora sau normele sociale corespunzătoare vârstei sunt violate. Acest comportament mai poate fi denumit comportament negativist, sfidător, disobedient şi ostil faţă de persoanele care reprezintă autoritatea.
Comportament pro-social
acţiuni voluntare care au ca scop ajutarea unui individ sau obţinerea unui beneficiu de către acesta sau de către un grup. Comportamentul pro-social presupune a-i ajuta pe ceilalţi, a coopera, etc.
Comprehensiunea limbajului
se referă la identificarea sensului şi semnificaţiei simbolurilor utilizate în comunicare.
Comunicarea asertivă
abilitatea de exprimare a propriilor emoţii şi convingeri fară a afecta şi ataca drepturile celorlalţi.
Concept de sine
imaginea pe care o construiesc oamenii despre persoana lor, răspunzând la întrebarea „Cine sunt eu?”.
Concepte
categorii mentale folosite pentru clasificarea diverselor obiecte care împărtăşesc anumite caracteristici particulare.
Condiţionarea clasică
presupune asocierea dintre un stimul necondiţionat şi un stimul condiţionat care are ca rezultat obţinerea unui răspuns condiţionat.
Condiţionarea operantă
include modelarea sau sporirea frecvenţei comportamentelor; potrivit unui model predeterminat, vom recompensa sau întări comportamentul dorit atunci când el apare.
Conflict
dispută sau competiţie între două sau mai multe persoane care au nevoi, idei, credinţe, convingeri, sistem de valori, scopuri foarte diferite sau chiar opuse.
Conformism
tendinţa de a ne modifica percepţiile, opiniile şi comportamentele sub influenţa normelor grupului din care facem parte.
Congruenţa
concordanţa dintre comportamentul şi convingerile, emoţiile şi valorile personale. Decalajul dintre ceea ce simte sau gândeşte o persoană şi ceea ce exprimă ea se transpune în maniera falsă de exprimare sau de comportament, care este uşor sesizabilă de către ceilalţi şi poate duce la pierderea relaţiei de încredere.
Consecinţe
relaţiile dintre un comportament şi efectele sale, care exercită o funcţie de întărire sau penalizare a comportamentului respectiv. O mare parte din comportamentele noastre sunt determinate de consecinţe, de întăririle pozitive sau negative (= care perpetuează un comportament) şi de pedepsele (= care diminuează comportamentul în cauză).
Consiliere
relaţie interumană de ajutor dintre o persoană specializată şi o alta care solicită asistenţă de specialitate.
Consiliere de criză
asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, într-o situaţie de criză.
Consiliere de dezvoltare personală
formarea de abilităţi şi atitudini care permit o funcţionare personală şi socială flexibilă şi eficientă în scopul atingerii stării de bine.
Consiliere educaţională
oferirea de repere psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi spirituală a copiilor şi adolescenţilor.
Consiliere în carieră
proces care vizează dezvoltarea abilităţilor unei persoane pentru rezolvarea unei probleme specifice legate de carieră, şi este în esenţă o intervenţie psihologică.
Consiliere informaţională
oferirea de informaţii pe domenii / teme specifice.
Consiliere pastorală
consiliere din perspectivă religioasă.
Consiliere suportivă
oferirea de suport emoţional, apreciativ şi material.
Consiliere vocaţională
dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei.
Conştiinţă
(1) procesul de urmărire a propriei persoane şi a mediului individual, astfel încât percepţiile, amintirile şi gândurile să aibă reprezentări în conştiinţă. (2) procesul de control al propriei persoane şi al mediului, care ne oferă capacitatea de a învăţa şi finaliza comportamente şi activităţi cognitive.
Conştiinţă de sine
primul pas în formarea sinelui şi se referă la înţelegerea de către copii a faptului că ei sunt fiinţe distincte, cu existenţă proprie.
Consultaţia şcolară
este un proces de cooperare prin care un specialist oferă servicii psihologice şi educaţionale unui membru al unei instituţii (persoana consultată) urmărind să augmenteze învăţarea şi capacitatea de adaptare a unui elev sau grup de elevi (client).
Controlul impulsurilor
capacitatea de a rezista sau a întârzia reacţia la un anumit impuls de a acţiona.
Coping
(cuvânt provenit din limba engl.) abilitatea de a face față unor situații dificile, abilitatea de a gestiona stresul cotidian.
Creativitate
capacitatea de a identifica sau realiza soluţii divergente şi originale la probleme. Ea este relaţionată cu IQ, dar nu este identică cu acesta.
Criză
perioadă scurtă de tulburare psihologică determinată de confruntarea persoanei cu probleme de viaţă semnificative ce nu pot fi rezolvate pe baza strategiilor uzuale de rezolvare de probleme.
Cultura organizaţională
set de valori, norme, atitudini care, chiar fără a fi formulate explicit, determină modul în care se comportă oamenii şi fac să se rezolve problemele dintr-o organizaţie.
Cunoştinţe condiţionale
se referă la cunoaşterea locului şi motivelor pentru care se utilizează informaţiile declarative şi procedurale deţinute. Spre exemplu, copiii care învaţă eficient ştiu când şi ce tip de informaţie trebuie repetată (exersată). Informaţiile condiţionale sunt importante deoarece ajută copiii să realizeze o alocare selectivă a resurselor şi să folosească strategiile în mod eficient. De asemenea, aceste cunoştinţe permit copiilor să se adapteze la cerinţele schimbătoare ale sarcinilor de învăţare.
Cunoştinţe declarative
cunoştinţe despre situaţii sau stări de lucru care se pot exprima într-o formă declarativă.
Cunoştinţe metacognitive
reprezintă cunoştinţele achiziţionate despre variabilele care interacţionează în realizarea unei sarcini cognitive (variabile personale, variabile legate de sarcini şi variabile legate de strategii), cunoştinţe care pot fi utilizate în controlul funcţionării cognitive.
Cunoştinţe procedurale
cuprind euristicile şi strategiile metacognitive, ca şi cunoştinţele legate de modul de realizare a sarcinii.
Curriculum Vitae
se referă la o prezentare detaliată şi structurată a experienţei educaţionale şi profesionale a persoanei, precum şi a competenţelor, deprinderilor şi calificărilor dobândite.